صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

 

پست الكترونيك

 

agents@parsianet.com     امور نمایندگان

parsian@parsianet.com      مدیریت

support@parsianet.com     پشتیبانی

info@parsianet.com           عمومی

 

 

 

 

 

اتصال به سرور ایمیل شرکت