صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

    بازگشت به صفحه اخبار

تغییر شماره تلفنهای ثابت بابل

حسب تصمیم شرکت مخابرات ایران
از ساعت 22 مورخه 93/04/11 (روز چهارشنبه) کد استان مازندران به 011 و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد 011 اقدام به شماره گیری نمایند
ضمنا پس از همکدی هزینه های مکالمات داخل استان به صورت شهری و به ازای هر دقیقه 30 ریال (هر 2 ثانیه 1 ریال) و مکالمات با خارج استان به ازای هر دقیقه 330 ریال (هر 2 ثانیه 11 ریال) محاسبه خواهد شد.

     تعداد بازدید : 3969  بار