صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

** 2ماه اینترنت رایگان برای کاربران پارسیان**

طرح تشويقي و تخفيفي شرکت پارسيان سيستم تبرستان
اين طرح از تاريخ 05/09/1390  تا تاريخ 05/10/1390 ادامه خواهد داشت:

شرايط اختصاص طرح :
1- براي کاربران پارسيان:::
به کليه کاربران شرکت پارسيان که اقدام به معرفي کاربر جديدي به شرکت نمايند 2ماه سرويس رايگان ADSL تعلق خواهد گرفت. اگر اين کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند. به ازاي هر کاربر جديد  3 ماه سرويس رايگان به کاربران پارسيان که کاربر جديد را معرفي مي کنند تعلق خواهد گرفت.
2- براي کاربران جديد معرفي شده :::  مشتري معرفي شده جديد که از طرف کاربران شرکت پارسيان معرفي شوند نيز 1 ماه سرويس رايگان دريافت خواهند کرد.  در صورتي که کاربر معرفي شده جديد از شرکت ديگري ADSL داشته باشد و بخواهد از شرکت پارسيان سرويس دريافت کند، کاربر جديد نيز 2ماه سرويس رايگان دريافت خواهد نمود.
3- هر نوع از کاربران فوق مي توانند هر 1 ماه رايگان خود را با 5G ترافيک مازاد رايگان معاوضه نمايند.
4- تعريف ماه رايگان بدين صورت است که هر پهناي باندي را که کاربر هم کنون دارد از همان سرويس؛ رايگانش را دريافت خواهد کرد يعني اگر سرويس 256 دارد ماههاي رايگان او نيز 256  نيز خواهد بود.

لازم به ذکر است که زمان این طرح به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

شرکت پارسيان سيستم طبرستان

3221551