صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

  بازگشت به صفحه طرح هاي تشويقي

** جشنواره بهاره ADSL برای کاربران **

شرکت پارسیان سیستم جشنواره بهاره را برای کاربران ADSL

از تاریخ 15/01/1391 الی 31/03/1391 اجرا می نماید برای اطلاعات از جزئیات این جشنواره فایل جشنواره را دانلود نمایید.

پارسیان سیستم تبرستان

322551